Hur stärker HR lärandet i organisationer?

Anders Holtenius, 2024

För att etablera ett kontinuerligt lärande i en organisation behöver man skapa en lärande kultur, det vill säga en kultur där medarbetare strävar efter att utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser. Både för sin egen och sin organisations skull. Fördelar som en organisation får av en sådan kultur är flera.

  1. Innovationslust: I dagens snabbrörliga affärsmiljö krävs det att organisationer är innovativa för att hålla sig relevanta och konkurrenskraftiga. En lärandekultur främjar kreativitet och nytänkande genom att uppmuntra till experimenterande och lärande från misstag.
  2. Anpassning till förändring: Teknologiska framsteg och förändrade marknadsförhållanden kräver att organisationer är flexibla och anpassningsbara. Genom att hela tiden lära sig nytt och anpassa sig till nya förutsättningar kan organisationer effektivt möta utmaningarna och dra nytta av möjligheterna.
  3. Attraherar talanger: En organisation som värdesätter och investerar i lärande signalerar till potentiella medarbetare att den är engagerad i deras professionella utveckling. Detta kan öka organisationens attraktionskraft och bidra till att rekrytera och behålla talangfulla individer.

Kännetecken för en lärande organisation

  1. Man delar kunskap: Det finns en kultur av öppenhet och delande av kunskap och erfarenheter bland medarbetarna. Detta främjar lärande och sprider bästa praxis inom organisationen.
  2. Man vågar experimentera: Medarbetare uppmuntras att experimentera och testa nya idéer och tillvägagångssätt. Detta skapar en miljö där innovation kan blomstra och där misslyckanden ses som en möjlighet till lärande.
  3. Man ger varandra feedback: Det finns mekanismer för kontinuerlig återkoppling och utvärdering av prestationer och resultat. Detta möjliggör förbättringar och justeringar i realtid.

HR ️ Learning & Development

Utöver att etablera en lärandekultur så väljer allt fler företag att utveckla en dedikerad ”Learning & Development”-funktion för att stärka organisationens lärande. Denna har som uppgift att implementera utbildnings- och utvecklingsinitiativ för att stödja organisationens övergripande mål och strategier.Det kan bland annat handla om:

  1. Identifiera och utvärdera organisationens utbildningsbehov, exempelvis medarbetarundersökningar, analysera kompetensgap samt samarbeta med olika avdelningar för att förstå affärsbehov och prioritera utbildningsinsatser.
  2. Utbildningsplanering och design; etablera en utbildningsplan och strategi vilket kan innefatta att designa och skräddarsy utbildningsprogram, kurser och workshops för att tillgodose specifika behov och målgrupper inom organisationen.
  3. Implementering av utbildningsinitiativ; organisera och genomföra utbildningsaktiviteter och evenemang, samt administrera utbildningsmaterial och resurser.
  4. E-learning och digitala lärandeplattformar; implementera lämplig teknologi, skapa och kurera digitala innehållsbibliotek samt ge support och utbildning till medarbetarna om hur man använder dessa plattformar effektivt.

Genom att fokusera på medarbetarnas allmänna utbildningsbehov och samtidigt stödja deras personliga och professionella utveckling bidrar HR till att öka konkurrenskraften och medarbetarnöjdheten hos organisationen.